سیستم آبیاری قطره‌‌ای نمونه

پنج نکته مهم سیستم آبیاری قطره‌ای

افزایش تولید با آبیاری قطره‌ای با تأمین رطوبت منظم و هدفمند، آبیاری قطره‌ای می‌تواند تولید محصول را بیش از 30٪ افزایش دهد. در حالی که از 30 تا 50٪ آب کمتری نسبت به آب پاش استفاده می کند. همچنین می‌تواند از نقص در میوه‌ها و سبزیجات جلوگیری کند. همچنین در وقت شما صرفه جویی می‌کند. …

پنج نکته مهم سیستم آبیاری قطره‌ای ادامه »