‌برنامه‌ساز باش نه لیست ساز

برنامه‌ساز باش، نه یک لیست‌ساز کارها

وقت آن است که استرس مداوم و گناهان سمی ناشی از عدم بررسی کافی جعبه های کوچک در لیست کارهای خود را کنار بگذارید. تصور کنید که یک تلفن جدید خریداری کرده اید، اما در پایان هر روز، سیستم عامل خراب می شود. آیا همچنان از تلفن معیوب استفاده می کنید؟ البته که نه. شما …

برنامه‌ساز باش، نه یک لیست‌ساز کارها ادامه »