انواع برنامه ریزی

‌برنامه‌ساز باش نه لیست ساز

برنامه‌ساز باش، نه یک لیست‌ساز کارها

وقت آن است که استرس مداوم و گناهان سمی ناشی از عدم بررسی کافی جعبه های کوچک در لیست کارهای خود را کنار بگذارید. تصور کنید که یک تلفن جدید خریداری کرده اید، اما در پایان هر روز، سیستم عامل خراب می شود. آیا همچنان از تلفن معیوب استفاده می کنید؟ البته که نه. شما …

برنامه‌ساز باش، نه یک لیست‌ساز کارها ادامه »

برنامه‌ریزی هدف SMART در کار

اهداف SMART چیست؟ برنامه‌ریزی هدف SMART در کارچگونه است؟  هدف SMART هدفی است خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و مبتنی بر زمان. در ادامه برنامه‌ریزی هدف SMART در کار را بخوانید. تعیین اهداف یک مولفه ی  ضروری برای موفقیت در محل کار است. اهداف فراتر از افزایش ساده بهره وری کارکنان است. آنها …

برنامه‌ریزی هدف SMART در کار ادامه »

پیمایش به بالا