آینده فناوری اینترنت اشیا -شهر شهر هوشمند

آینده فناوری اینترنت اشیا و چشم انداز iot سال 2022

ما در زمانه‌ی حکمرانی داده‌ها زندگی می‌کنیم. و در این عصر واژه آینده و مفهوم اینترنت اشیا ناگزیر در کنار هم قرار و معنا می‌گیرند. افراد و صنایع برای پیشرفت خود و یا حتی برای باقی ماندن در جایگاه و عرصه‌ی فعالیت خودشان، باید بر تغییر و تحولات پیرامون تکنولوژی به خصوص آینده فناوری اینترنت …

آینده فناوری اینترنت اشیا و چشم انداز iot سال 2022 ادامه »