آبیاری بارانی یا قطره‌ای

آبیاری دستی، بارانی(اسپرینکلر) یا قطره‌ای کدام بهتر است؟

اگر گیاه دارید ، به آب و سیستم آبیاری احتیاج دارید. چمن، گیاهان چند ساله، تخت های یک ساله، گلدان های تزئینی بزرگ همه آنها به یک نوشیدنی خوب احتیاج دارند. دوباره ، و دوباره ، و دوباره …  اما چگونه این کار صورت می‌پذیرد؟ گاهی مادر طبیعت با یک باران خوب به شما کمک …

آبیاری دستی، بارانی(اسپرینکلر) یا قطره‌ای کدام بهتر است؟ ادامه »